بازديد شهردار دماوند از روستاهاي حريم
هرچند بيشتر مسائل و مشكلات روستائيان در اين دو روستا مربوط به طرح هادي و افزايش بافت روستائي، آب شرب و مشكلات حضور غير محلي ها در روستا بود اما مرتضي همتي شهردار دماوند به همه مسائل مطرح شده گوش داد و در پايان نكاتي را يادآور شد.
همتي در اين جلسه تاكيد كرد: ما اهل همين جا هستيم و خيلي بيگانه با مشكلات و مسائل شهر و روستا نيستيم.
وي در رابطه با گلايه هاي مطرح شده در جلسه عنوان كرد: مشكل اصلي اين است كه توقعها، خواستها و نيازهاي مردم در طي سالها تلمبار شده و از طرف ديگر منابع، اختيارات و مسئوليتها محدود است.
وي در همين زمينه ادامه داد: شهرداري بايد هر درآمدي را كسب مي كند در شهر هزينه كند و تنها منبع شهرداري، درآمدهاي مردمي است. اين در حاليست كه در چهار سال گذشته با توجه به ركود نسبي ساخت و سازها، درآمدها شهرداري نيز محدود شده است و اين يعني محدوديت در منابع و اختيارات.
شهردار دماوند اضافه كرد: در عين حال پائين ترين برآورد و تخمين براي اقدامات اوليه در شهر 40 تا 50 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و فاصله اين مطالبات و منابع هر سال بيشتر مي شود.
همتي تاكيد كرد: البته اينها معني اش اين نيست كه نبايد كاري بكنيم، بلكه بايد با مشاركت هم اين معضل را رفع كنيم.
وي در رابطه با برخي مسائل مطرح شده نيز گفت: خيابانهاي اصلي شهر هم مسائلي دارد و معني اش اين نيست كه كسي نفهميده بلكه توان و اختيارش، محدوديتهايي داشته است.
همتي تصريح كرد: ما همه مردميم و بايد در چارچوب قانون، اختيارات و منابع و پول موجود مشكلات را با مشاركت هم حل كنيم.
شهردار دماوند در اين جلسه همچنين پيشنهادهايي را براي برخي حل مشكلات كلي روستائيان ارائه داد
بازديد شهردار دماوند از روستاهاي حريم 1390/07/16
586
Zone2
NewsList
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ادامه
Powered by DorsaPortal